Πλήρης Πίνακες Κωδικών Διαφυγής

 

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά τις σελίδες
Χαρακτήρας Κωδικός διαφυγής Ερμηνεία Συμβόλου
    nbsp = non-breaking space
< &lt; lt = less than
> &gt; gt = greater than
& &amp; amp = ampersand
" &quot; quot = quote
' &apos; apos = apostrophe

Σύμβολα από το σετ χαρακτήρων ISO 8859-1
Χαρακτήρας Κωδικός διαφυγής Ερμηνεία Συμβόλου
  &nbsp; Κενός χαρακτήρας
¡ &iexcl; Ανάποδο θαυμαστικό
¤ &curren; Νόμισμα
¢ &cent; Cent
£ &pound; Pound
¥ &yen; Yen
£ &brvbar; Χωρισμένη κάθετη γραμμή
§ &sect; Παράγραφός
¨ &uml; Διαλυτικά
© &copy; Copyright
ª &ordf; Feminine ordinal indicator
« &laquo; Αριστερά εισαγωγικά
¬ &not; Αρνηση
­ &shy; Ενωτικό σημείο
® &reg; Κατοχυρωμένο σήμα
&trade; Εμπορικό σήμα
¯ &macr; Spacing macron
° &deg; Βαθμός
± &plusmn; Συν - μείον
² &sup2; Superscript 2
³ &sup3; Superscript 3
´ &acute; Οξεία στο κενό
µ &micro; Μιρκό
&para; Παράγραφος
· &middot; Μεσαία τελεία
¸ &cedil; Spacing cedilla
¹ &sup1; Superscript 1
º &ordm; Masculine ordinal indicator
» &raquo; Δεξιά εισαγωγικά
¼ &frac14; Κλάσμα 1/4
½ &frac12; Κλάσμα 1/2
¾ &frac34; Κλάσμα 3/4
¿ &iquest; Ανάποδο ερωτιματικό
× &times; Πολλαπλασιασμός
÷ &divide; Διαίρεση

Χαρακτήρες από το σετ χαρακτήρων ISO 8859-1
Χαρακτήρας Κωδικός διαφυγής Ερμηνεία Συμβόλου
À &Agrave; Τονισμένο κεφαλαίο Α
Á &Aacute; Τονισμένο κεφαλαίο Α
 &Acirc; Τονισμένο κεφαλαίο Α
à &Atilde; Τονισμένο κεφαλαίο Α
Ä &Auml; Τονισμένο κεφαλαίο Α
Å &Aring; Τονισμένο κεφαλαίο Α
Æ &AElig; Κεφαλαίο ΑΕ
Ç &Ccedil; Κεφαλαίο C, cedilla
È &Egrave; Τονισμένο κεφαλαίο E
É &Eacute; Τονισμένο κεφαλαίο E
Ê &Ecirc; Τονισμένο κεφαλαίο E
Ë &Euml; Τονισμένο κεφαλαίο E
Ì &Igrave; Τονισμένο κεφαλαίο I
Í &Iacute; Τονισμένο κεφαλαίο I
Î &Icirc; Τονισμένο κεφαλαίο I
Ï &Iuml; Τονισμένο κεφαλαίο I
Ð &ETH; Κεφαλαίο eth, Ισνλανδικά
Ñ &Ntilde; Τονισμένο κεφαλαίο N
Ò &Ograve; Τονισμένο κεφαλαίο O
Ó &Oacute; Τονισμένο κεφαλαίο O
Ô &Ocirc; Τονισμένο κεφαλαίο O
Õ &Otilde; Τονισμένο κεφαλαίο O
Ö &Ouml; Τονισμένο κεφαλαίο O
Ø &Oslash; Κεφαλαίο O με κάθετη γραμμή
Ù &Ugrave; Τονισμένο κεφαλαίο U
Ú &Uacute; Τονισμένο κεφαλαίο U
Û &Ucirc; Τονισμένο κεφαλαίο U
Ü &Uuml; Τονισμένο κεφαλαίο U
Ý &Yacute; Τονισμένο κεφαλαίο Y
Þ &THORN; Κεφαλαίο Ρουνικό γράμμα, Ισλανδικά
ß &szlig; Πεζό s, Γερμανικά
à &agrave; Τονισμένο πεζό a
á &aacute; Τονισμένο πεζό a
â &acirc; Τονισμένο πεζό a
ã &atilde; Τονισμένο πεζό a
ä &auml; Τονισμένο πεζό a
å &aring; Τονισμένο πεζό a
æ &aelig; Πεζό ΑΕ
ç &ccedil; Πεζό c, cedilla
è &egrave; Τονισμένο πεζό e
é &eacute; Τονισμένο πεζό e
ê &ecirc; Τονισμένο πεζό e
ë &euml; Τονισμένο πεζό e
ì &igrave; Τονισμένο πεζό i
í &iacute; Τονισμένο πεζό i
î &icirc; Τονισμένο πεζό i
ï &iuml; Τονισμένο πεζό i
ð &eth; Πεζό eth, Ισνλανδικά
ñ &ntilde; Τονισμένο πεζό n
ò &ograve; Τονισμένο πεζό o
ó &oacute; Τονισμένο πεζό o
ô &ocirc; Τονισμένο πεζό o
õ &otilde; Τονισμένο πεζό o
ö &ouml; Τονισμένο πεζό o
ø &oslash; Τονισμένο πεζό o
ù &ugrave; Τονισμένο πεζό u
ú &uacute; Τονισμένο πεζό u
û &ucirc; Τονισμένο πεζό u
ü &uuml; Τονισμένο πεζό u
ý &yacute; Τονισμένο πεζό y
þ &thorn; Κεφαλαίο Ρουνικό γράμμα, Ισλανδικά
ÿ &yuml; Τονισμένο πεζό y

Αλλα σύμβολα που υποστηρίζει η HTML
Χαρακτήρας Κωδικός διαφυγής Ερμηνεία Συμβόλου
Œ &OElig; Κεφαλαίο OE
œ &oelig; Πεζό oe
Š &Scaron; Τονισμένο κεφαλαίο S
š &scaron; Τονισμένο πεζό s
Ÿ &Yuml; Κεφαλαίο Y με διαλυτικά
ˆ &circ; Περισπωμένη
˜ &tilde; Περισπωμένη
&ensp; Μονό κενό
&emsp; Διπλό κενό
&thinsp; Λεπτό κενό
&zwnj; zero width non-joiner
&zwj; zero width joiner
&lrm; Σύμβολο "αριστερά-προς-δεξιά"
&rlm; Σύμβολο "δεξιά-προς-αριστερά"
&ndash; Μονή παύλα
&mdash; Διπλή παύλα
&lsquo; Αριστερή απλή απόστροφος
&rsquo; Δεξιά απλή απόστροφος
&sbquo; Δεξιά απλή χαμηλή απόστροφος
&ldquo; Αριστερή διπλή απόστροφος
&rdquo; Δεξία διπλή απόστροφος
&bdquo; Δεξιά διπλή χαμηλή απόστροφος
&dagger; Σχήμα σταυρού
&Dagger; Σχήμα διπλού σταυρού
&hellip; Σύμβολο παράλειψης
&permil;
&lsaquo; Αριστερή αγκύλι
&rsaquo; Δεξιά αγκύλι
&euro; euro