Μια καλή πρακτική, αν χρησιμοποιούμε την τεχνική AJAX σε περισσότερα από ένα σημεία της σελίδας μας, είναι να χρησιμοποιούμε μια στάνταρντ function για την δημιουργία του αντικειμένου XMLHttpRequest η οποία θα καλείτε μέσα από τις functions κάθε AJAX διεργασίας

Στις functions αυτές θα καλείται η function loadXMLDoc, η οποία δημιουργεί το αντικείμενο XMLHttpRequest, με παράμετρους το url και την function – είτε τον κώδικα της function, είτε το όνομα μιας function η οποία ορίζεται σε κάποιο άλλο σημείο του κώδικα – που θα εκτελεστεί όταν το onreadystatechange είναι έτοιμο (readyState=4 και status=200)

Πιο συγκεκριμένα, στο παρακάτω παράδειγμα η function loadXMLDoc() είναι η στάνταρντ function στην οποία δημιουργείται το αντικείμενο XMLHttpRequest εισάγοντας δύο παραμέτρους από την function showHint() η οποία και την καλεί:
1. το url του αρχείου στον server που θα επεξεργαστεί το αίτημα και
2. την function που ελέγχει το onreadystatechange για να στείλει ο server τα δεδομένα που θα εμφανιστούν στον browser


Έτσι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική AJAX και σε ένα δεύτερο σημείο στην σελίδα μας, για παράδειγμα στο div με id="shoutbox"όπου θα εμφανίζονται τα μηνύματα που γράφουν οι επισκέπτες της σελίδας, τότε απλά θα έπρεπε να προσθέσουμε την παρακάτω function αμέσως μετα την function showHint():
function getShoutBox() {
   loadXMLDoc("get_shoutbox_msg.php,function() {
       if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
         document.getElementById("shoutbox").innerHTML=xmlhttp.responseText;
      }
   });
}
Η function getShoutBox() καλεί την function loadXMLDoc() στην οποία περνάει δύο παραμέτρους: 1. το url (get_shoutbox_msg.php) του αρχείου στον server που θα επεξεργαστεί το αίτημα και 2. την function που ελέγχει το onreadystatechange για να στείλει ο server τα δεδομένα που θα εμφανιστούν στον browser
Pin It