Οι ιδιότητες responseText και responseXML είναι ιδιότητες του αντικειμένου XMLHttpRequest. Οι ιδιότητες αυτές περιέχουν τα δεδομένα που στέλνει ο server μετά από αποστολή αιτήματος του browser.

Όταν τα δεδομένα αυτά ΔΕΝ είναι σε μορφή XML τότε χρησιμοποιούμε την ιδιότητα responseText η οποία επιστρέφει τα δεδομένα ως ένα string:
Παράδειγμα σύνταξης της responseText
document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
το myDiv είναι το id του div που θα εμφανιστούν τα δεδομένα που στέλνει ο server.

Την ιδιότητα responseXML χρησιμοποιούμε όταν τα δεδομένα που στέλνει ο server είναι σε μορφή XML:
Παράδειγμα σύνταξης της responseXML
xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
txt="";
x=xmlDoc.getElementsByTagName("ARTIST");
for (i=0;i {
txt=txt + x[i].childNodes[0].nodeValue + "<br />";
}
document.getElementById("myDiv").innerHTML=txt;
Το ARTIST είναι το όνομα της ετικέτας του XML της οποίας το περιεχόμενο θέλουμε να εμφανίσουμε μέσα στο div με id myDiv.

Pin It